Vedecká rada

You are here: Home » Vedecká rada

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

a dekanka Fakulty zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici

 

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

dekanka Lekárskej fakulty, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

riaditeľ Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania,  Žilinská univerzita v Žiline

 

prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.

pedagogický pracovník, Žilinská univerzita v Žiline

 

doc. PhDr. Ivan Sarmány Schuller, CSc.

predseda Výboru SPS, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV,  Bratislava

 

PhDr. Alois Hudeček

prezident Asociace dopravních psychologů ČR, Praha