Pokyny pre autorov

You are here: Home » Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov na úpravu textu príspevku:

Dovoľujeme si požiadať autorov, aby z dôvodu kvalitného organizačného zabezpečenia konferencie zaslali:
a/ príspevok + resume / v
b/ Prezentáciu v powerpointe

Prijímanie návrhov na príspevky: 31. marec 2017
Dodanie abstraktov k príspevkom: 30.apríl 2017

Doručenie autorských textov: 10. máj 2017
Doručenie vystúpenia v Powerpointe: 15. máj 2017

Príspevky budú uverejnené v zborníku ISBN a budú recenzované zo strany členov medzinárodného programového výboru. Príspevok v rozsahu 4-10 strán, formát strany A4, vo formáte Microsoft WORD (*doc), veľkosť 12pt, Typ písma Times New Roman.

Na koniec príspevku zaradiť : resumé v jazyku príspevku a anglickom jazyku (formát ako vlastný text), 5-7 riadkov a zoznam použitej literatúry. Autori môžu pripojiť informácie ktoré chcú, aby boli o nich zverejnené v príspevku v zborníku referátov z konferencie napr: adresa, e-mail, telefón.